Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Autor

107 wpisy

PIT 2021

Informujemy, że od dnia 31.01.2022r. rozpoczynamy wysyłkę elektroniczną (zgodnie z treścią zawartej umowy) druków PIT-11. Dokumenty będą wysyłane z konta anna.lewandowska@kpszsz.pl. 

Szkolny Klub Sportowy 2022 !!!

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować  o kontynuacji ministerialnego programu „Szkolny Klub Sportowy” w roku 2022. Przeznaczono rekordowe środki  finansowe na ten rok, dlatego deklaracja każdej z grup może zostać rozpatrzona pozytywnie !!!

W związku z tym bardzo prosimy o wstępne deklaracje (zał.”deklaracja-JST,Szkoła”) odnośnie grup chcących wziąć udział w projekcie w roku 2022. Załącznik proszę przesłać na adres mailowy sks@kpszs.pl  do dnia 14 stycznia 2022 roku.

W stosunku do roku 2021 założenia programowe (zał. „założenia programowe SKS 2022”) nie uległy żadnej istotnej zmianie. W 2022 roku każdy nauczyciel prowadzący zajęcia, po zakończeniu realizacji zadań będzie musiał wypełnić raport podsumowujący w formie elektronicznej, za pośrednictwem dziennika SKS. Pozostałe założenia bez mian.

Nauczycieli prosimy o kierowanie chęci udziału do osób koordynujących projekt od strony jednostek samorządowych (gmin, miast, powiatów, szkół) i nie przesyłanie indywidualnych zgłoszeń do nas.

Informujemy również, że w roku 2022 (wzorem roku 2021) udział własny w projekcie będzie wymagany w formie finansowej jako dofinansowanie wynagrodzenia nauczyciela oraz ubezpieczenia uczestników zajęć (na podstawie faktury wystawionej przez KPSZS)  i będzie wynosił od 250zł do 300zł (brutto) za każdą z grup ćwiczebnych. Ostateczna kwota będzie zależna od liczby grup zgłoszonych z całego województwa.

Program_Szkolny_Klub_Sportowy_-_edycja_2022_r

założenia-programowe-SKS-2022

deklaracja 2022- JST,Szkoła

Konkurs SKS – Jesienny warm-up :)

W imieniu Operatora Krajowego chcemy poinformować, że 3 listopada na profilu na Facebooku Szkolny Klub Sportowy rozpoczął się konkurs Jesienny warm-up. Celem konkursu jest zachęcenie do kreatywnej, świadomej i bezpiecznej rozgrzewki przedtreningowej.

Konkurs trwać będzie 23 dni od momentu opublikowania postu konkursowego na facebookowym profilu Szkolny Klub Sportowy (tj. od dnia 03.11.2021 r. do dnia 25.11.2021 r. do godziny 12:00). Wyniki zostaną opublikowane dnia 2.12.2021 r. o godz. 12:00 na profilu SKS w serwisie Facebook.

Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania dot. konkursu, prosimy odsyłać nauczycieli do Operatora Krajowego na adres email: info@szkolnyklubsportowy.pl

SKS testy – edycja jesienna :)

Informujemy, że z dniem 6.10.2021 r. rozpoczęła się jesienna edycja testów sprawnościowych Programu Szkolny Klub Sportowy, która potrwa do końca listopada.

Oznacza to, że w terminie 6.10-30.11.2021 r. każdy nauczyciel realizujący aktualnie program SKS ma obowiązek rozpocząć test w dzienniku SKS (zakładka „Testy sprawnościowe” i opcja „Rozpocznij test”), w przeciągu 21 dni (od uruchomienia testu) przeprowadzić w swoich aktywnych grupach ćwiczebnych (dla wszystkich aktywnych uczestników) wymagane próby sprawności fizycznej, wprowadzić je we właściwe miejsce w elektronicznym dzienniku SKS i wysłać.

Niezrealizowanie zadania może skutkować niewypłaceniem środków lub rozwiązaniem umowy.

PODSUMOWUJĄC:

  1. Test sprawnościowy należy rozpocząć w terminie 6.10-30.11.2021 r. (zalecamy rozpocząć testy jak najszybciej, aby warunki pogodowe nie przeszkadzały w realizacji prób biegowych).
  2. Aby rozpocząć test należy uruchomić go w systemie elektronicznym(link do instrukcji poniżej), a następnie przeprowadzić pomiary wśród dzieci, wprowadzić je do systemu i wysłać (prawidłowo wysłany test w liście testów sprawnościowych podświetla się na zielono i ma status „TAK” w kolumnie „Wysłany”).
  3. Od momentu uruchomienia testu w systemie na jego przeprowadzenie i wysłanie wyników w systemie jest 21 dni(niewysłanie testu w tym okresie skutkuje jego przeterminowaniem i brakiem możliwości wysłania wyników bez kontaktu z operatorem wojewódzkim programu).

Zalecamy zapoznać się z pełną instrukcją realizacji i wprowadzenia do dziennika testów sprawnościowychLINK

Testy sprawnościowe SKS – edycja wiosenna

Nauczyciel, który nie wysłał wiosennego testu sprawnościowego we wszystkich swoich grupach, ma obowiązek zrobić to do końca września. Tym nauczycielom w dn. 1 września został uruchomiony nowy test, który mają obowiązek wypełnić i wysłać.   W związku z tym:

  • Jeżeli nauczyciel realizował test wiosną, ma pełne lub częściowe wyniki tego testu, to wprowadza je i wysyła.
  • Jeżeli nauczyciel nie zrealizował testu na wiosnę, a ma możliwość zrealizowania go we wrześniu, to realizuje test, wprowadza wyniki i wysyła.
  • Jeżeli nauczyciel nie zrealizował żadnej próby na wiosnę i nie ma możliwości zrealizowania testu we wrześniu, to wysyła „pusty test”, czyli zaznacza nieobecność wszystkim uczniom, a przed wysłaniem w odpowiednim oknie, które się pojawi – podaje powód niezrealizowania prób sprawnościowych.

W połowie września nastąpi blokada dziennika dla nauczycieli, którzy nie wysłali wiosennego testu sprawnościowego. Kolejna, jesienna edycja testów sprawnościowych zostanie uruchomiona w październiku.

Testy sprawnościowe – edycja wiosenna

Przypominamy, że zgodnie z Ogłoszeniem Programu „Szkolny Klub Sportowy” na rok 2021, jednym z założeń Programu jest realizacja testów sprawności fizycznej raz na semestr. Wywiązanie się z realizacji tego zadania jest obowiązkiem wszystkich nauczycieli, we wszystkich grupach realizujących program SKS.
Najważniejsze informacje dotyczące realizacji jesiennych testów sprawnościowych SKS:
1. Testy należy rozpocząć w terminie od 13 maja do 25 czerwca (zalecamy rozpocząć testy jak najszybciej, aby zdążyć przed końcem roku szkolnego).
2. Aby rozpocząć testy sprawnościowe należy uruchomić je w systemie elektronicznym (link do pełnej instrukcji poniżej), a następnie przeprowadzić pomiary wśród dzieci, wprowadzić je do systemu i wysłać (prawidłowo wysłany test w liście testów sprawnościowych podświetla się na zielono i ma status „TAK” w kolumnie „Wysłany”).
3. Od momentu uruchomienia testu w systemie na jego przeprowadzenie i wysłanie wyników w systemie jest 21 dni (niewysłanie testu w tym okresie skutkuje jego przeterminowaniem i brakiem możliwości wysłania wyników bez kontaktu z operatorem programu).
Zalecamy zapoznać się z pełną instrukcją realizacji testów sprawnościowych: LINK
Zachęcamy również do pobrania i wydrukowania arkusza pomocniczego: LINK

WRACAMY NA HALE SPORTOWE I BASENY!

Przez ostatnie dwa tygodnie organizacja zajęć w Programie Szkolny Klub Sportowy była możliwa tylko na obiektach otwartych z zachowaniem limitu 25 uczestników. Teraz możemy wrócić też na sale gimnastyczne, hale sportowe i baseny. A limit osób uczestniczących w aktywnościach na obiektach otwartych zostaje podniesiony do 50 osób. To oznacza, że nauczyciele prowadzący zajęcia w Programie mają już do wykorzystania pełny wachlarz sportów.

Stosowne zmiany w przepisach wprowadziło Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Tekst Rozporządzenia dostępny jest TUTAJ. Rozporządzenie utrzymuje  obowiązki sanitarne, jakie musi spełnić organizator zajęć:

– organizator zobowiązany jest do zapewnienia dezynfekcji sprzętu sportowego, a uczestnicy do dezynfekcji rąk przed i po zajęciach

– między zajęciami niezbędna jest 15-minutowa przerwa tak, żeby poszczególne grupy nie spotykały się na obiekcie

Dodatkowo, w zajęciach na basenach i obiektach zamkniętych mogą uczestniczyć tylko dzieci i młodzież do 18 roku życia, przy czym, zgodnie z treścią Rozporządzenia – „na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia basenu albo obiektu.”

Zasady te obowiązują co najmniej do 7 maja br. 

Oczywiście, niezmiennie zgodę na organizację zajęć musi wyrazić zarządca danego obiektu. Dyrekcja szkoły w przypadku obiektów przyszkolnych lub Jednostka Samorządu Terytorialnego w przypadku obiektów samorządowych. Zajęcia MUSZĄ spełniać wszystkie wymagania sanitarne, o których wspomniano wyżej. Ciągle w drodze na zajęcia i z zajęć wszyscy muszą przestrzegać zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka.

 

Umowy zlecenie i rejestracja w dzienniku on-line

Drodzy nauczyciele, po mimo obecnego braku możliwości realizacji projektu SKS bardzo prosimy o jak najszybsze nadsyłanie umów zlecenie (drogą listowną) oraz niezwłoczną rejestrację/logowanie w dzienniku on-line. Jest to idealny czas na uzupełnienie formalności. 

Zawieszenie zajęć SKS w całej Polsce

W związku z zapowiedzianymi przez Ministra Zdrowia zmianami w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy o konieczności zawieszenia do 9 kwietnia 2021 roku realizacji Programu Szkolny Klub Sportowy.

Na mocy w/w Rozporządzenia, na terenie całego kraju do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na funkcjonowaniu obiektów sportowych oraz organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego będzie dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  1. wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),  lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawylub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
  2. ich organizowania bez udziału publiczności.

Organizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych, sportowych zajęć dla dzieci i młodzieży, w świetle tych regulacji, nie jest możliwe.

W związku z powyższym, OD JUTRA, T.J. 20 MARCA BR., NIE BĘDZIE MOŻLIWA REALIZACJA PROGRAMU SZKOLNY KLUB SPORTOWY.

Jednocześnie informujemy, że stosowne rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw. Gdyby okazało się, że opublikowany tekst będzie zawierał przepisy inne, niż te zapowiedziane przez Ministra Zdrowia, a dotyczące organizacji sportu dzieci i młodzieży w szkołach, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy.

Od 20 marca możliwość dodawania zajęć w dzienniku elektronicznym będzie zablokowana. Wszystkie pozostałe funkcjonalności dziennika działają niezmiennie.