Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Realizacja Zajęć SKS

W związku z ogłoszonymi 4.11 planami kolejnych obostrzeń związanych z epidemią COVID-19, w tym zapowiedzi pracy zdalnej wszystkich oddziałów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, informujemy, że do 8 listopada zajęcia Programu SKS odbywają się na dotychczasowych zasadach. Nauczyciele, którzy mają zgody dyrekcji szkół realizują Program zgodnie z planem.

Po opublikowaniu Rozporządzenia Rady Ministrów, które szczegółowo ureguluje sprawę nauczania zdalnego oraz określi możliwość swobodnego i samodzielnego przemieszczania się dzieci do 16. roku życia, zostanie podjęta decyzja o ewentualnych zmianach w realizacji Programu SKS lub jego zawieszeniu.

O takich decyzjach poinformujemy niezwłocznie po ich podjęciu.

Drodzy Nauczyciele,

Zajęcia w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy w 2020 roku muszą być realizowane w innej rzeczywistości niż dotychczas. Pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia wprowadzane rozporządzeniami Rady Ministrów oraz zalecenia Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego wpływają również na nasze sportowe, pozalekcyjne zajęcia.

W świetle obowiązujących na dzień dzisiejszy przepisów, uprawianie sportu, również naszego – związanego z aktywnością dzieci i młodzieży, jest możliwe. Co więcej, w zaistniałej sytuacji udział w zajęciach SKS ma dodatkowe, ważne znaczenie. Podczas nich, uczestnicy Programu mają szansę odetchnąć choć trochę od ciężaru epidemii bawiąc się i rywalizując z rówieśnikami – to bardzo ważne dla ich kondycji fizycznej i psychicznej.

 Zajęcia, do końca tegorocznej edycji, muszą odbywać się przy zachowaniu zasad narzuconych przez przepisy prawa dotyczące aktywności sportowej.

 Po pierwsze. Limit osób, które mogą jednocześnie uczestniczyć w zajęciach sportowych wynosi na dzień dzisiejszy 250 osób, co w naszej, SKSowej rzeczywistości oznacza, że każda, nawet najliczniejsza grupa może bez przeszkód realizować Program zarówno na obiektach otwartych, jak i w halach. Co więcej, zachęcamy nauczycieli, żeby prowadzili zajęcia nawet przy niewielkiej frekwencji – poniżej 15 osób.

 Po drugie. W szkołach, które przeszły/przechodzą na nauczanie zdalne JEST MOŻLIWE prowadzenie zajęć w ramach Programu SKS. Jeżeli zajęcia realizowane są na obiektach szkolnych, nauczyciel musi mieć zgodę dyrekcji szkoły na organizację zajęć.

 Po trzecie. Przed zajęciami i po zajęciach uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk. Po każdych zajęciach dezynfekowany musi być również sprzęt. W czasie zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

 Po czwarte. SKS-owe aktywności mogą być prowadzone w obiektach zamkniętych, również na basenach i w siłowniach – przepisy prawa zezwalają na organizację tam zajęć sportowych, na obiektach otwartych – boiska, bieżnie lekkoatletyczne, korty tenisowe itp., jak i w terenie otwartym.

 Przypominamy, że, zgodnie z decyzją Ministra Sportu, grupy, które dołączyły do Programu od września br. realizują zajęcia w wymiarze 28 godzin.

 Po piąte. Realizacja jesiennej edycji testów sprawnościowych ponownie została mocno utrudniona, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwiona. Informujemy, że wszystkie rozpoczęte testy w systemie, które nie mogą zostać zrealizowane i uzupełnione oraz te, które zostały zrealizowane i uzupełnione częściowo – należy wysłać – wpisując nieobecność uczniom, którzy nie zostali poddani próbom lub zaznaczając przy konkretnych próbach, których nie udało się zrealizować, że próba nie została wykonana.

 Jeżeli nauczyciel do tej pory nie rozpoczął testu sprawnościowego swojej grupie lub grupach ćwiczebnych – powinien to zrobić do 31 października, niezależnie od tego, czy będzie miał możliwość zrealizowania prób wśród uczestników, czy nie. Test bezwzględnie należy wysłać z wpisanymi wynikami pomiarów lub – w przypadku braku możliwości ukończenia testu – z oznaczeniem niezrealizowania prób lub zaznaczeniem nieobecności uczniów. Jeżeli nauczyciel nie rozpocznie testu do 31 października, test zostanie uruchomiony automatycznie, a na jego uzupełnienie i wysłanie będzie standardowe 21 dni.

 W sprawach technicznych związanych z w/w kwestiami dot. uzupełniania i wysyłania testów sprawnościowych, odsyłamy do instrukcji, która znajduje się w zakładce „Dokumenty” w dzienniku SKS.

 O wszystkich decyzjach i zmianach w obowiązujących przepisach, które będą miały wpływ na realizację Programu SKS, będziemy informować na bieżąco.

Testy sprawnościowe

Drogi nauczycielu,

Przypominamy, że zgodnie z założeniami programu Szkolny Klub Sportowy każdy uczestnik zajęć powinien dwa razy w roku zrealizować test sprawnościowy. Na wiosnę ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju wykonanie testu sprawnościowego i wprowadzenie wyników do dziennika było opcjonalne. Obecna sytuacja pozwala jednak na realizację jesiennego testu sprawnościowego, dlatego informujemy, że w terminie 23.09-31.10.2020 r. obowiązkiem każdego nauczyciela SKS jest przeprowadzenie testu sprawnościowego w swojej grupie i wprowadzenie wyników do dziennika.

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji jesiennych testów sprawnościowych SKS:

  1. Test sprawnościowy należy rozpocząć w terminie 23.09-31.10.2020 r. (zalecamy rozpocząć testy jak najszybciej, aby warunki pogodowe nie przeszkadzały w realizacji prób biegowych).
  2. Aby rozpocząć test należy uruchomić go w systemie elektronicznym(link do instrukcji poniżej), a następnie przeprowadzić pomiary wśród dzieci, wprowadzić je do systemu i wysłać (prawidłowo wysłany test w liście testów sprawnościowych podświetla się na zielono i ma status „TAK” w kolumnie „Wysłany”).
  3. Od momentu uruchomienia testu w systemie na jego przeprowadzenie i wysłanie wyników w systemie jest 21 dni(niewysłanie testu w tym okresie skutkuje jego przeterminowaniem i brakiem możliwości wysłania wyników bez kontaktu z operatorem wojewódzkim programu).

Zalecamy zapoznać się z pełną instrukcją realizacji testów sprawnościowychLINK

PILNE! rezygnacje szkół z „sks”

Drodzy nauczyciele, dyrektorzy, koordynatorzy gminni i powiatowi, bardzo prosimy o niezwłoczne informowanie nas drogą mailową – sks@kpszs.pl o ewentualnych problemach z realizacją/kontynuacją projektu „Szkolny Klub Sportowy”, a przede wszystkim o rezygnacji szkoły z kontynuacji projektu w raz z podaniem przyczyny. 

Kontynuacja zajęć SKS

-Umowa SKS został zawarta na okres 2.01.2020-15.12.2020 dlatego zajęcia można prowadzić już od pierwszych dni września (w przypadku braku kontynuacji Programu należy wypowiedzieć umowę zlecenie).

-Należy zaktualizować harmonogram zajęć w Dzienniku, oraz na bieżąco uzupełniać/ odwoływać zajęcia.

-Należy natychmiastowo zgłosić wszelkie zmiany dot. realizacji zajęć np. koniec etatu w szkole, urlop na poratowanie zdrowia, urlop bezpłatny, brak dostępności sali, zmiana osoby prowadzącej itp.

-Nie ma konieczności „nadrabiania” niezrealizowanych godzin, ale jeśli mają Państwo sprzyjające warunki (aktywne dzieci, chętnych rodziców, otwartego dyrektora itp.) można prowadzić 3 godzinę zajęć w tygodniu.

-W dzienniku należy mieć minimum 15 aktywnych dzieci (wraz z wgraną zgodą). Dzieci, które przestają uczęszczać na zajęcia należy dezaktywować i  wpisać nowe do minimum 15.

-Jesteśmy w trakcie konsultacji z Operatorem Krajowym i Ministerstwem Sportu dotyczących zmian w warunkach realizacji Programu. Szczegóły opublikujemy po zatwierdzeniu przez Ministerstwo.

Życzymy Państwu i sobie miłej współpracy, a w przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu

Wnowienie zajęć SKS !!!

Informujemy, że od poniedziałku 11.05.2020 r. wznawiamy możliwość prowadzenia zajęć w ramach programu SKS. Nauczyciele, którzy mają możliwość prowadzenia zajęcia pomimo braku zajęć szkolnych, mogą to robić od 11.05.2020 r. z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. W załączniku przesyłam dokument zawierający szczegółowe informacje.

Wznowienie zajęć SKS – dodatkowe informacje dla nauczycieli

Wznowienie zajęć SKS – informacja