Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych

Zapraszamy

Umowa Zlecenie SKS 2021

Drodzy Nauczyciele,

Poniżej zamieszczamy umowę zlecenie wraz z drukiem ZZA dla nauczycieli realizujących projekt SKS w roku 2021. Prosimy o wydrukowanie, uzupełnienie i przesłanie jednego egzemplarza na adres Gdańska 163, pokój 135, 85-915 Bydgoszcz. W momencie otrzymania umowy, zostaje aktywowany elektroniczny dziennik SKS. Informujemy, że możliwość realizacji zajęć i wpisywania w dziennik rozpoczyna się 15 lutego, a kończy 30 listopada 2021r.

umowa sks 2021 i druk ZZA

 

SKS – Edycja 2021!!!

Ruszyła kolejna edycja ministerialnego programu „Szkolny Klub Sportowy”. Poniżej widnieje lista grup, które dostały promocje na udział w programie w roku 2021. Niestety w związku ze zmianą stawki nauczyciela z 40zł. na 60zł. oraz zmniejszeniem budżetu na województwo o 30% zostaliśmy zmuszeni do bardzo znaczących redukcji grup i godzin w programie. Promocję otrzymało 661 grup (978 w roku 2020), a liczba godzin dla każdej grupy w roku 2021 wynosi 48 w okresie od 15 lutego do 30 listopada 2021r.(możliwość realizacji wyznaczają aktualne rozporządzenia). Pozostałe założenia programowe nie ulegają zmianom. 

Lista nie zawiera nazwisk nauczycieli rekomendowanych na podstawie regulaminu naboru grup. Po informacje odnośnie imiennego wyniku naboru prosimy o bezpośredni kontakt pod adres mailowy sks@kpszs.pl lub telefoniczny 52 3461338.

Wkład własny po stronie Gmin, Miast, Powiatów lub Szkół wynosi 220 zł za grupę ćwiczebną w skali całego roku. Wkrótce na stronie oraz drogą mailową zostanie przekazane porozumienie dla gmin/miast/powiatów oraz umowa zlecenie dla nauczycieli.

Lista grup SKS 2021

założenia-programowe-SKS-2021

 

 

 

Raporty – brak pieczątki

Prosimy osoby, które z przyczyn związanych z epidemią wstawiły raport przepracowanych godzin SKS bez pieczątki dyrekcji, o przesłanie uzupełnionych raportów na adres mailowy – sks@kpszs.pl

Rozliczenie godzin SKS za rok 2020

Informujemy że zgodnie z §1 pkt.2 ppkt.8 umowy zlecenie zawartej pomiędzy nauczycielem, a KPSZS raporty za zrealizowane godziny, także przepracowane w grudniu należy wstawić w dziennik on-line do dnia 16.12.2020r. (włącznie). Po tym terminie raporty mogą zostać nierozliczone.

 

Szkolny Klub Sportowy 2021 !!!

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować  o kontynuacji ministerialnego programu „Szkolny Klub Sportowy” w roku 2021. W związku z tym bardzo prosimy o wstępne deklaracje(zał.”deklaracja-JST,Szkoła”) odnośnie grup kontynuujących udział w projekcie w przyszłym roku. W załączniku „lista grup 2020-realizacja” została zamieszczona lista grup realizujących projekt w roku 2020. Bardzo prosimy o wyszukanie na liście gminy, miasta lub powiatu (zależnie od koordynacji grup) i naniesienie ewentualnych zmian (rezygnacja grupy, dodanie nowej grupy, zmiana nauczyciela itp.) w załączonej deklaracji. Zweryfikowany przez Państwa załącznik proszę przesłać na adres mailowy sks@kpszs.pl  do dnia 14 grudnia 2020 roku.

W stosunku do roku 2020 założenia programowe (zał. „założenia programowe SKS 2021”) uległy jednej bardzo istotnej zmianie. W 2021 roku stawka za godzinę ćwiczebną została podniesiona z 40zł do 60zł. Pozostałe założenia bez mian. W związku z tym, że podana kwota dotacji na projekt SKS w roku 2021 jest bardzo zbliżona do dotacji z roku 2020 zmiana wynagrodzenia nauczyciela znacząco wpływa na limit grup w województwie, z liczby grup 978 w roku 2020 do 653 w roku 2021. Dlatego prosimy o rzetelne potraktowanie naboru do programu i zgłaszanie tylko nauczycieli zdecydowanych na realizację programu SKS.

Nauczycieli prosimy o kierowanie chęci udziału do osób koordynujących projekt od strony jednostek samorządowych (gmin, miast, powiatów, szkół) i nie przesyłanie indywidualnych zgłoszeń do nas.

Informujemy również, że w roku 2021 procentowy udział własny w projekcie będzie wymagany w formie finansowej (bez możliwości pisemnego wykazania wkładu niefinansowego – wynajem obiektów)  jako dofinansowanie wynagrodzenia nauczyciela oraz ubezpieczenia uczestników zajęć. W roku 2021 wyniesie on 250 zł brutto za jedną grupę ćwiczebną w skali całego roku (jest to związane z większą stawką godzinową nauczyciela).

deklaracja- JST,Szkoła

Lista grup 2020 – realizacja

 Program_Szkolny_Klub_Sportowy_2021

założenia-programowe-SKS-2021

Drodzy Nauczyciele,

Od poniedziałku, 9 listopada br. na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zostało ograniczone funkcjonowanie szkół. Szkoły obligatoryjnie przechodzą na nauczanie zdalne we wszystkich klasach.  Zasada ta nie dotyczy szkół specjalnych. Od soboty, 7 listopada obowiązuje też rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające nowe ograniczenia w związku z epidemią COVID-19.

 Żaden z tych aktów prawnych nie zmienia zasad organizacji i prowadzenia zajęć sportowych, również tych pozalekcyjnych, realizowanych w szkołach. Oznacza to, że zajęcia w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy mogą się odbywać. Zajęcia muszą być organizowane przy zachowaniu zasad narzuconych przez przepisy prawa dotyczące aktywności sportowej.

 W szkołach JEST MOŻLIWE prowadzenie zajęć w ramach Programu SKS TYLKO za zgodą dyrekcji szkoły oraz przy zachowaniu reżimu sanitarnego – przed zajęciami i po zajęciach uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk. Po każdych zajęciach dezynfekowany musi być również sprzęt. W/w rozporządzenia utrzymały możliwość przemieszania się dzieci i młodzieży do 16 roku życia bez opieki dorosłych, w dni powszednie, w godz. 8-16, pod warunkiem, że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania. Uczestnicy zajęć sportowych nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa w ich trakcie. Obowiązek ten jest w drodze na zajęcia i podczas powrotu z nich.

 Przepisy prawa ciągle zezwalają na organizację zajęć sportowych również na basenach i w siłowniach, na obiektach otwartych – boiska, bieżnie lekkoatletyczne, jak i w terenie otwartym.

 Nauczyciel, który ma zgodę dyrekcji szkoły, podejmując decyzję o kontynuowaniu realizacji Programu SKS, powinien brać pod uwagę sytuację epidemiologiczną na danym obszarze. W przypadku, gdy liczba zachorowań w danej szkole, czy gminie jest wysoka, rekomenduje się odwołanie zajęć. W obecnej sytuacji, to prowadzący zajęcia ocenia, czy udział w nich nie stanowi zagrożenia dla uczestników.

 O wszystkich decyzjach i zmianach w obowiązujących przepisach, które będą miały wpływ na realizację Programu SKS, będziemy informować na bieżąco.

Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad organizacją Programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2021. W ostatnich tygodniach sejmowa Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowała budżet przeznaczony na przyszłoroczną edycję Programu. Operator Krajowy, we współpracy z Operatorami Wojewódzkimi, przygotował propozycję zmian w zasadach realizacji Programu, które mają usprawnić organizację zajęć. Rekomendacje te zostały przekazane do odpowiedniej komórki Ministerstwa, które przygotowuje decyzję o ogłoszeniu Programu. Decyzja ma uwzględniać szczególne zasady obowiązujące w czasie pandemii i ich wpływ na nasze zajęcia sportowe.

Realizacja Zajęć SKS

W związku z ogłoszonymi 4.11 planami kolejnych obostrzeń związanych z epidemią COVID-19, w tym zapowiedzi pracy zdalnej wszystkich oddziałów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, informujemy, że do 8 listopada zajęcia Programu SKS odbywają się na dotychczasowych zasadach. Nauczyciele, którzy mają zgody dyrekcji szkół realizują Program zgodnie z planem.

Po opublikowaniu Rozporządzenia Rady Ministrów, które szczegółowo ureguluje sprawę nauczania zdalnego oraz określi możliwość swobodnego i samodzielnego przemieszczania się dzieci do 16. roku życia, zostanie podjęta decyzja o ewentualnych zmianach w realizacji Programu SKS lub jego zawieszeniu.

O takich decyzjach poinformujemy niezwłocznie po ich podjęciu.

Drodzy Nauczyciele,

Zajęcia w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy w 2020 roku muszą być realizowane w innej rzeczywistości niż dotychczas. Pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia wprowadzane rozporządzeniami Rady Ministrów oraz zalecenia Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego wpływają również na nasze sportowe, pozalekcyjne zajęcia.

W świetle obowiązujących na dzień dzisiejszy przepisów, uprawianie sportu, również naszego – związanego z aktywnością dzieci i młodzieży, jest możliwe. Co więcej, w zaistniałej sytuacji udział w zajęciach SKS ma dodatkowe, ważne znaczenie. Podczas nich, uczestnicy Programu mają szansę odetchnąć choć trochę od ciężaru epidemii bawiąc się i rywalizując z rówieśnikami – to bardzo ważne dla ich kondycji fizycznej i psychicznej.

 Zajęcia, do końca tegorocznej edycji, muszą odbywać się przy zachowaniu zasad narzuconych przez przepisy prawa dotyczące aktywności sportowej.

 Po pierwsze. Limit osób, które mogą jednocześnie uczestniczyć w zajęciach sportowych wynosi na dzień dzisiejszy 250 osób, co w naszej, SKSowej rzeczywistości oznacza, że każda, nawet najliczniejsza grupa może bez przeszkód realizować Program zarówno na obiektach otwartych, jak i w halach. Co więcej, zachęcamy nauczycieli, żeby prowadzili zajęcia nawet przy niewielkiej frekwencji – poniżej 15 osób.

 Po drugie. W szkołach, które przeszły/przechodzą na nauczanie zdalne JEST MOŻLIWE prowadzenie zajęć w ramach Programu SKS. Jeżeli zajęcia realizowane są na obiektach szkolnych, nauczyciel musi mieć zgodę dyrekcji szkoły na organizację zajęć.

 Po trzecie. Przed zajęciami i po zajęciach uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk. Po każdych zajęciach dezynfekowany musi być również sprzęt. W czasie zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

 Po czwarte. SKS-owe aktywności mogą być prowadzone w obiektach zamkniętych, również na basenach i w siłowniach – przepisy prawa zezwalają na organizację tam zajęć sportowych, na obiektach otwartych – boiska, bieżnie lekkoatletyczne, korty tenisowe itp., jak i w terenie otwartym.

 Przypominamy, że, zgodnie z decyzją Ministra Sportu, grupy, które dołączyły do Programu od września br. realizują zajęcia w wymiarze 28 godzin.

 Po piąte. Realizacja jesiennej edycji testów sprawnościowych ponownie została mocno utrudniona, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwiona. Informujemy, że wszystkie rozpoczęte testy w systemie, które nie mogą zostać zrealizowane i uzupełnione oraz te, które zostały zrealizowane i uzupełnione częściowo – należy wysłać – wpisując nieobecność uczniom, którzy nie zostali poddani próbom lub zaznaczając przy konkretnych próbach, których nie udało się zrealizować, że próba nie została wykonana.

 Jeżeli nauczyciel do tej pory nie rozpoczął testu sprawnościowego swojej grupie lub grupach ćwiczebnych – powinien to zrobić do 31 października, niezależnie od tego, czy będzie miał możliwość zrealizowania prób wśród uczestników, czy nie. Test bezwzględnie należy wysłać z wpisanymi wynikami pomiarów lub – w przypadku braku możliwości ukończenia testu – z oznaczeniem niezrealizowania prób lub zaznaczeniem nieobecności uczniów. Jeżeli nauczyciel nie rozpocznie testu do 31 października, test zostanie uruchomiony automatycznie, a na jego uzupełnienie i wysłanie będzie standardowe 21 dni.

 W sprawach technicznych związanych z w/w kwestiami dot. uzupełniania i wysyłania testów sprawnościowych, odsyłamy do instrukcji, która znajduje się w zakładce „Dokumenty” w dzienniku SKS.

 O wszystkich decyzjach i zmianach w obowiązujących przepisach, które będą miały wpływ na realizację Programu SKS, będziemy informować na bieżąco.

Testy sprawnościowe

Drogi nauczycielu,

Przypominamy, że zgodnie z założeniami programu Szkolny Klub Sportowy każdy uczestnik zajęć powinien dwa razy w roku zrealizować test sprawnościowy. Na wiosnę ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju wykonanie testu sprawnościowego i wprowadzenie wyników do dziennika było opcjonalne. Obecna sytuacja pozwala jednak na realizację jesiennego testu sprawnościowego, dlatego informujemy, że w terminie 23.09-31.10.2020 r. obowiązkiem każdego nauczyciela SKS jest przeprowadzenie testu sprawnościowego w swojej grupie i wprowadzenie wyników do dziennika.

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji jesiennych testów sprawnościowych SKS:

  1. Test sprawnościowy należy rozpocząć w terminie 23.09-31.10.2020 r. (zalecamy rozpocząć testy jak najszybciej, aby warunki pogodowe nie przeszkadzały w realizacji prób biegowych).
  2. Aby rozpocząć test należy uruchomić go w systemie elektronicznym(link do instrukcji poniżej), a następnie przeprowadzić pomiary wśród dzieci, wprowadzić je do systemu i wysłać (prawidłowo wysłany test w liście testów sprawnościowych podświetla się na zielono i ma status „TAK” w kolumnie „Wysłany”).
  3. Od momentu uruchomienia testu w systemie na jego przeprowadzenie i wysłanie wyników w systemie jest 21 dni(niewysłanie testu w tym okresie skutkuje jego przeterminowaniem i brakiem możliwości wysłania wyników bez kontaktu z operatorem wojewódzkim programu).

Zalecamy zapoznać się z pełną instrukcją realizacji testów sprawnościowychLINK